Nota legal

El lloc web i el domini golfdepals.com corresponen a BALADE S.L., amb CIF A17012170 i domicili a Avinguda Arenals, 3, de Pals (CP 17256), adreça electrònica resevations@serresdepals.com, inscrita al Registre Mercantil de
Barcelona, Foli 164, Volum 23976, Fulla B-64352.

Propietat intel·lectual i industrial:

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts),
pertanyen a BALADE S.L. o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. BALADE S.L. presenta aquests continguts per a informar dels seus
serveis i activitats. BALADE S.L. autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si
els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç www.serresdepals.com. BALADE S.L. es reserva el dret a iniciar les accions legals
oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.serresdepals.com

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que BALADE S.L. actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada
en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això BALADE S.L. manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web
tenen una funció orientativa i no obliguen a BALADE S.L. fins a la contractació expressa d’una comanda.

BALADE S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

BALADE S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran
exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu
accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.